Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku klub Jakubova Voľa

Činnosť klub dôchodcov.

Pracuje pri Obecnom úrade Jakubova Voľa. Bol založený v roku 1985. Zakladateľkou klubu bola pani Žofia Hnathová. V minulosti  mal klub 56 členov a pracoval pod vedením pani Oľgy Červeňakovej. Pod  hlavičkou klubu pôsobí folklórny súbor  "Voľančan", ktorý reprezentuje obec na rôznych kultúrných podujatiach. Jeho vedúcou je pani Mária Urdová. Pravidelne sa zúčastňuje na podujatiach organizovaných okolitými obcami a  Šarišským osvetovým strediskom Prešov "Krása  života" a "Prebudená jeseň".

ZO JDS klub Jakubova Voľa vznikla 25.2.2019, ako následnícka organizácia Klubu  dôchodcov, ktorý vyvíjal svoju činnosť od roku 1987, avšak nebol nikde zastrešený. V súčastnosti ZO Jednoty dôchodcov má 48 členov a  vedie ho 6-členný výbor. Kontrolu činnosti vykonáva  3-členná revízna komisia.

Pravidlá  a činnosť ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Klub Jakubova Voľa:

Jednota dôchodcov na Slovensku základná organizácia klub Jakubova Voľa, združuje občanov bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu, je občianskym združením.

ZO JDS klub Jakubova Voľa je organizačnou jednotkou celoslovenskej organizácie JDS , ktorá obhajuje práva a požiadavky seniorov a dôchodcov na Slovensku.

Členstvo v ZO  je dobrovoľné . Podmienkou vzniku je prihláška za člena. Členmi Jednoty môžu byť dôchodcovia a sympatizanti – nedôchodcovia, ktorí sa stotožňujú  s cieľmi, programom Stanovami Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Úlohy a ciele základnej organizácie

1/ Podporuje a obhajuje záujmy svojich členov.

2/ Pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku.

3 / Spolupracuje s orgánmi samosprávy, s organizáciami v obci, s odbornými a ďalšími občianskymi

      organizáciami.

 4/ Poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojím členom v rámci svojich

     možností.

5/ Organizovaním dobrovoľníckej činnosti vedie svojich členov k vzájomnej pomoci pri uspokojovaní

    základných životných potrieb seniorov a zveľaďovania obce.

6/ Podieľa sa na organizovaní kúpeľných, rekreačných, športových, turistických a kultúrno-spoločenských aktivitách.

Činnosť klubu dôchodcov v roku 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy na stiahnutie

Aktuality a oznamy
Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Viac v prílohe

vložené: 21.12.2020
Cestovný poriadok - vlak

Nový cestovný poriadok platný od 13.12.2020 do 11.12.2021.

 

pozri prílohu

 

vložené: 15.12.2020
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019