Materská škola

Materská škola Jakubova Voľa oznamuje  rodičom, že zápis do materskej školy sa bude konať v termíne

od 10. 05. 2021 do 11. 06. 2021.

Dieťa sa do mateskej školy prijíma na základe zaslania žiadosti

a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od lekára.

Žiadosti si môžete vyzdvihnúť v materskej škole. 

Telefonický kontakt: 0940 60 27 90

 

 

 

Kontakt:

Materská škola

Jakubova Voľa č. 52

08256 Pečovská Nová Ves

T. č.: 0918 692 562 – riaditeľka MŠ


Charakteristika materskej školy Farbička

 

  „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“

                                                                                                                    Robert Fulghum

So všetkým sa rozdeľ. Hraj fér. Nikoho nebi. Vráť veci tam, kde si ich našiel. Upratuj po sebe. Neber nič, čo Ti nepatrí. Keď niekomu ublížiš, povedz prepáč. Pred jedlom si umy ruky... ži vyrovnane – trocha sa uč a trocha premýšľaj a každý deň trochu maľuj, kresli, spievaj, tancuj, hraj sa a pracuj....keď vyrazíš do sveta, daj si pozor na autá, chyť sa niekoho za ruku a drž sa s ostatnými pohromade. Neprestávaj žasnúť. Spomeň si na semienko v plastovom kelímku – korienky mieria dolu a rastlinka stúpa nahor a nikto nevie ako a prečo, ale my všetci sme tiež takí... a nikdy nezabudni na detské obrázkové knižky a prvé slovo, ktoré si sa naučil...

     V našej materskej škole Farbička Ťa očaria hračky, s ktorými sa naozaj dá hrať, očaria Ťa hry, pri ktorých zažiješ dobrodružstvo, očaria Ťa knihy, z ktorých vypadáva múdrosť, očaria Ťa farbičky, ktoré vedia „čarovne maľovať“...

Tri čarovné slovíčka Prosím – Prepáč – Ďakujem nadobudnú konkrétnu podobu. Možno Ti neodomknú dvere ku všetkým a všetkému, ale k tomu najdôležitejšiemu – k duševnej pohode a nezabudnuteľnému detstvu. More emočných vĺn ako zázrakom utíchnu, lebo je nám umožnené pohladkať detskú dušu, osušiť detskú slzu, pofúkať ranu na kolene...

 

     Materská škola v Jakubovej Voli je jednotriednou materskou školou, ktorá ponúka predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť, ale aj  možnosť poldenného pobytu detí.

     Je situovaná v prostredí poskytujúcom bezpečný priestor pre celodennú starostlivosť. Umiestnená je v účelovej budove, ktorá v lete roku 2016 prešla kompletnou rekonštrukciou, a tak nadobudla nové atraktívne ošatenie. Budova je jednopodlažná a nachádza sa tu šatňa detí, chodba, spálňa, trieda – herňa spojená s jedálňou, umyváreň s toaletami pre deti, kuchyňa s príslušnými priestormi, miestnosť pre upratovačku s 2 toaletami pre zamestnancov. Budova má 2 hlavné vchody, 1 bočný vchod do kuchyne a pivničné priestory.

     Denný poriadok našej materskej školy vychádza z potrieb a záujmu detí. Usporiadanie a striedanie činností v dennom poriadku je prispôsobené deťom a v súlade so Školským poriadkom. Výchovno – vzdelávacie aktivity prebiehajú podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách s využitím kvalitatívne hodnotných metód a postupov, tak aby bolo dieťa dobre pripravené pre vstup do základnej školy. Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole a možnosť jej usporiadania pozostáva z relatívne ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. Materská škola akceptuje skutočnosť s rozdielnou rozvojovou úrovňou a rôznymi hygienickými, stravovacími, pohybovými, mravnými a emocionálnymi návykmi.

     Hlavným cieľov výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

  •  Jazyk a komunikácia
  •  Matematika a práca s informáciami
  •  Človek a príroda
  •  Človek a spoločnosť
  •  Človek a svet práce
  •  Umenie a kultúra
  •  Zdravie a pohyb

Vzdelávacie oblasti sú vzájomne prestupné a je žiaduca aj ich integrácia.

     Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

     Deti sa do materskej školy prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu. Riaditeľka zverejní po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne prístupnom mieste spravidla od 2. mája do 31. mája miesto a termín podávania žiadosti na nasledujúci školský rok. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. 

Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľovi materskej školy spravidla do 30. júna príslušného roka.

 

     Materská škola Jakubova Voľa je v prevádzke v pracovných dňoch od 630 do 1600 hod (prípadne podľa potreby).

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená najmenej na šesť týždňov z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov.

 

     Materská škola spolupracuje v oblasti výchovy a vzdelávania s rodičmi, Obecným úradom Jakubova Voľa, základnou školou a materskou školou Červenica pri Sabinove, materskou školou Rožkovany a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sabinov.

 

   

Z      H I S T Ó R I E  

 

Aktuality a oznamy
ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY - POZOR NOVÉ ZOZNAMY

vložené: 19.03.2024
Kalendár zberu odpadov na rok 2024

vložené: 20.12.2023
Multispoločenské a kultúrne centrum

Rezervačný systém k dispozícii po kliknutí.mail

 

vložené: 12.05.2023
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019