Obecné zastupiteľstvo

Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky.

Organizačný poriadok obce Jakubova Voľa vymedzuje v zmysle zákona o obecnom zriadení starostovi obce nasledovné kompetencie:

priamo riadi:

 • referenta obecného úradu,
 • referenta pre BOZP a PO,
 • referenta krízového štábu,
 • riaditeľa materskej školy zriadenej obcou,

schvaľuje:

 • vnútorné riadené dokumenty,
 • platové náležitosti zamestnancov,
 • systemizáciu pracovných miest zamestnancov,

rozhoduje o:

 • všetkých veciach správy obce s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii obecného zastupiteľstva,
 • personálnych a platových náležitostiach zamestnancov obce Jakubova Voľa a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 • zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť obce,
 • zahraničných pracovných cestách zamestnancov obce Jakubova Voľa, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a poslancov obecného zastupiteľstva,
 • tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,
 • zriadení krízového štábu obce, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,

vykonáva:

 • obecnú správu,
 • hodnotenie  priamo riadených  vedúcich zamestnancov,
 • ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,

uzatvára:

 • pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
 • uzatvára zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia
 • udeľuje cenu starostu.

 

Starostka obce Jakubova Voľa: 

Ing. Magdaléna Sasaráková

starosta@jakubovavola.sk

0911 382 666


Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Počet poslancov obce Jakubova Voľa je 5. OcZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia - "obecné zákony" a tým rozhodujú o základných otázkach života obce.

Zástupca starostu: 

Ing. Peter Ďuriš

Poslanci:

Ing. Vladimír Mačo

Mgr. Ivan Minárik

Ing. Stanislav Rimský

Ing. Peter Smolko, PhD.

 

Aktuality a oznamy
ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY - POZOR NOVÉ ZOZNAMY

vložené: 19.03.2024
Kalendár zberu odpadov na rok 2024

vložené: 20.12.2023
Multispoločenské a kultúrne centrum

Rezervačný systém k dispozícii po kliknutí.mail

 

vložené: 12.05.2023
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019