Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt                                                                                        

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony),
 • nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú,
 • v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15-teho roku je potrebné predložiť: rodný list

Vybavuje: Ing. Lucia Futejová, telefón: 051/458 32 90, e-mail: obec@jakubovavola.sk 
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

Prihlásenie na prechodný pobyt                                                                                 

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Vybavuje: Ing. Lucia Futejová, telefón: 051/458 32 90, e-mail: obec@jakubovavola.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce                                                               

Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

Vybavuje:  Ing. Lucia Futejová,  telefón: 051/458 32 90,  e-mail: obec@jakubovavola.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

Odhlásenie z trvalého pobytu                                                                                     

Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Vybavuje: Ing. Lucia Futejová, telefón: 051/458 32 90, e-mail: obec@jakubovavola.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte                                                             

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte vystaví obecný úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz (príp. potvrdenie o OP vydané políciou),
 • občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie.

Vybavuje:  Ing.Lucia Futejová, telefón: 051/458 32 90, e-mail: obec@jakubovavola.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 5 €  za vystavenie potvrdenia o pobyte.

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana                                                             

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt:

 • na návrh vlastníka (všetkých spoluvlastníkov) budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • ak budova zanikla.

 Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:


 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
 • dohodu o ukončení nájmu,

Upozornenie:


Ohlasovňa môže požiadať o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve, o predloženie rodného listu, sobášneho listu.

Vybavuje: Ing. Lucia Futejová, telefón: 051/458 32 90, e-mail: obec@jakubovavola.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

 

Aktuality a oznamy
ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY - POZOR NOVÉ ZOZNAMY

vložené: 19.03.2024
Kalendár zberu odpadov na rok 2024

vložené: 20.12.2023
Multispoločenské a kultúrne centrum

Rezervačný systém k dispozícii po kliknutí.mail

 

vložené: 12.05.2023
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019